Terugkoppeling UMTS-voorlichtingsbijeenkomst
Contact  |  
Home
 
UMTS-bijeenkomst
 
Stralingsonderzoek
 
Foto's
 
Meer foto's
 
Relevante links
 
 


Als organisatiecomité van de UMTS- voorlichtingsbijeenkomst van 6 april 2006 in het Willem II stadion willen wij graag de belangrijkste feiten en conclusies van de avond samenvatten.

 1. Volgens dhr. Huizing van het Antenne bureau zijn er op dit moment 19.500 antenne installaties in Nederland. Op iedere installatie kunnen meerdere antennes worden geplaatst, verklaard hij na afloop van de bijeenkomst op vraag van de organisatie.
 2. In Tilburg zijn al 44 UMTS-antennes actief in werking, dit is zowel door de providers als het antenne bureau nooit actief gecommuniceerd met de gemeente, aldus wethouder Aarts.
 3. Daarnaast zijn er 170 GSM-antennes actief in Tilburg. LET OP: de GSM-antennes zullen op termijn vervangen worden door UMTS. Hiervoor is geen instemming nodig van de bewoners van het betreffende gebouw omdat er bouwtechnisch niets verandert aldus dhr. Huizing.
 4. De overheid, de providers en het antennebureau volgen de Europese blootstellinglimieten die gebaseerd zijn op 1 graad opwarming van het lichaam. De uiteindelijk vastgestelde limiet ligt ruim onder de 1 graad opwarming. Er zijn dus geen gevaren voor de burgers volgens de overheid, de providers en het antennebureau. Ook de Wereld Gezondheid Organisatie hanteert deze normen, aldus Huizing.
 5. Professor Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam, legt uit dat de thermische effecten waar de limiet op is gebaseerd niet de zorg is van veel burgers en wetenschappers, maar juist de niet thermische effecten. Deze hebben ten dele betrekking op het zenuwstelsel. Deze zijn onderzocht in een TNO onderzoek. In dit onderzoek zijn significante effecten aangetoond, zoals slaapproblemen, concentratiestoornissen, rusteloosheid, hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen op de huid, die al optreden bij heel lage blootstelling, ver onder de door de overheid aangehouden limiet.
 6. Uit ander onderzoek, voornamelijk gericht op GSM gebruik, blijkt volgens prof. Reijnders dat er verhoogde kans is op DNA schade, hersentumoren en een gezwel van de gehoorszenuw bij frequent belgedrag over een reeks van jaren. Mogelijk heeft dit ook implicaties voor het wonen nabij masten (lagere veldsterkte maar langere blootstellingsduur).
 7. Rondom de gezondheidsrisico’s van UMTS is nog maar weinig onderzoek gedaan.
 8. De gezondheidsraad past het voorzorgprincipe onjuist of beter gezegd niet toe zoals het bedoeld is, ten aanzien van onzekerheid aangaande de gevaren van mobilecommunicatie. De gezondheidsraad grijpt pas in als onomstotelijk is aangetoond dat UMTS schadelijk is voor de mens. Daarnaast dient volgens de betreffende commissie van de gezondheidsraad bewezen te worden hoe dat dan precies werkt in het lichaam van de mens. Dus niet alleen dat het schadelijk is maar ook dient te worden aangetoond hoe dat dan exact doorwerkt op het menselijke lichaam. Het aanleveren van dergelijke bewijzen kan 10 jaar of langer duren. Dit uitgangspunt van de gezondheidsraad volgend, zou pas enkele jaren geleden zijn aangetoond dat roken schadelijk is voor de mens.
 9. Daarom pleit prof. Reijnders voor het toepassen van het voorzorgprincipe en veel meer onderzoek, ook ten aanzien van de lange termijn effecten van UMTS, op b.v. het zenuwstelsel van de mens. Hij vindt het nieuwe Tilburgse UMTS- beleid een goed voorbeeld van adequaat en verstandig omgaan met deze problematiek. Verder vindt hij dat UMTS zendmasten niet in woonwijken of op woongebouwen geplaatst mogen worden. Daarnaast ook niet op gebouwen waar kwetsbare groepen mensen verblijven zoals ziekenhuizen en bejaardentehuizen.
 10. Wethouder Aarts, van de gemeente Tilburg, vertelt dat de gemeente naar aanleiding van protest uit de wijk de Blaak tegen de zendmasten en de daarbij overhandigde informatie over UMTS- straling, zich opnieuw is gaan verdiepen in het onderwerp GSM/UMTS. Het plaatsingsbeleid is opnieuw vastgesteld, daarbij rekening houdend met de toenemende zorg rondom de gezondheidsrisico’s van vooral UMTS. Hierbij hanteert de gemeente het voorzorgprincipe. Ook wil ze meer onderzoek afwachten, onder andere het Zwitserse TNO vervolg onderzoek. Intussen wil ze handhavend optreden tegen UMTS zendinstallaties in de stad.
 11. Lopende en toekomstige vergunningaanvragen voor UMTS zendinstallaties worden aangehouden volgens wethouder Aarts. Daarnaast is er rond de vergunningvrije (GSM-/UMTS-) zendmasten (een mast kleiner dan 5 meter mag vergunningsvrij geplaatst worden) een brief uitgegaan naar woningcorporaties, stichtingen en vastgoedbeheerders, waarin gevraagd wordt zich terughoudend op te stellen m.b.t. de plaatsing van UMTS-masten op flats en kantoorpanden.
 12. Jurist, Bert van de Kerkhof, legt uit dat providers maar ook eigenaren van grond en gebouwen, die plaatsing van zendinstallaties toelaten, op basis van de verbintenissen uit de wet, in het bijzonder de onrechtmatige daad, mede aansprakelijkheid kunnen worden gehouden voor vervolgschade, als b.v. uit onderzoek blijkt dat er gezondheidsrisico’s zijn. Het is maatschappelijk onbetamelijk om een handeling die mogelijk schade kan veroorzaken aan het menselijke lichaam te laten voortduren.
 13. Er zijn 130 bezoekers geweest op de voorlichting bijeenkomst.


De uitgebreide notulen zijn te lezen via de site van wijkraad de Blaak (www.wijkraaddeblaak.nl).



Supported by CenterALL & Powered by CenterALL & Hosted by SarrCom.com
CenterALL