Actiecomite Stop UMTS Tilburg
Contact  |  
Home
 
UMTS-bijeenkomst
 
Stralingsonderzoek
 
Foto's
 
Meer foto's
 
Relevante links
 
 

Dit actiecomite heeft als doel alle UMTS-masten uit de bebouwde kom van Tilburg te weren. 

Het actiecomite heeft met succes dit onderwerp op de (gemeentelijke) politieke agenda gekregen, waarbij het beleid van de gemeente Tilburg door de destijds verantwoordelijk wethouder mevr. Aarts is aangepast. Hierbij heeft de gemeente Tilburg het voorzorgprincipe overgenomen, dat er vanuit gaat dat eerst bewezen moet worden dat UMTS-straling onschadelijk is voor de gezondheid alvorens over te gaan tot het plaatsen van UMTS-masten. Een belangrijke wijziging ten opzichte van het tot dan toe gehanteerde beleid: dat ging uit dat geplaatst mocht worden omdat niet aangetoond is dat de UMTS-straling schadelijk is.

Voor het laatste nieuws: zie hieronder! 

22 januari 2008:  informatieavond GSM/UMTS Gilze en Rijen

Op 22 januari 2008 zal om 19:30 uur een informatieavond over GSM en UMTS starten op het gemeentehuis te Rijen. 

De zaal is open vanaf 19:00 uur. Sprekers zijn: Het Nationaal Antennebureau, het Nationaal Platform Stralingsrisico's, GGD Hart van Brabant en Henk Wever van STOPUMTS. 

De avond wordt geleid door Ir. R. Brouwer, voormalig wethouder van Gilze en Rijen.
De informatieavond is een initiatief van het comitÚ Gilze en Rijen Stralingsvrij en met medewerking van de gemeente.


Alle burgers van Gilze en Rijen, Molenschot, Hulten en Tilburg e.o. worden hierbij uitgenodigd.

Oud(er) nieuws: zie hieronder!

24 augustus 2007: bestuursrechter Breda verklaart beroep Orange ongegrond


De bestuursrechter van de Rechtbank van Breda heeft uitspraak gedaan in het beroep dat Orange tegen de gemeente Tilburg had aangespannen. De gemeente Tilburg had namelijk een eerder afgegeven bouwvergunning voor een zendmast in de wijk de Blaak ingetrokken. Dit omdat het de gemeente niet duidelijk was gemaakt door Orange dat het hier om een UMTS-mast ging. Orange vocht deze intrekking aan bij de bestuursrechter. Deze heeft echter het beroep van Orange ongegrond verklaard. Kortom, een succes voor de gemeente Tilburg en voor het actiecomite.

Orange kan in beroep gaan bij de Raad van State. Het is onduidelijk of Orange dit aandurft, mocht Orange dit ook verliezen dan kunnen heel veel vergeven vergunningen aangevochten worden omdat de meeste providers hebben verzuimd aan te geven waarvoor ze hun mast gaan gebruiken. We houden U op de hoogte via deze website.

Dinsdag 19 december 2006: Gemeenteraad Tilburg wil UMTS-masten in de Reit weg

In het gemeentehuis te Tilburg heeft op dinsdag 19 december een ingelaste raadsvergadering plaatsgevonden met als onderwerp de plaatsing van UMTS-masten op een flat in de wijk De Reit. Dit heeft in de buurt veel commotie opgeleverd. De gemeenteraad heeft (vrijwel) unaniem 3 moties aangenomen betreffende UMTS:

  • de UMTS-masten op de flat in de Reit moeten verwijderd worden.
  • als beleidsuitgangspunt wordt (nogmaals) vastgesteld dat UMTS-masten NIET bij woningen, ziekenhuizen, scholen, e.d. mogen staan.
  • men wil als gemeente een eigen UMTS-beleid kunnen vormen: het college gaat proberen om de landelijke wetten en convenanten, die dit onmogelijk maken, hiertoe open te breken.
 Kortom, een duidelijk signaal van de gemeente Tilburg betreffende UMTS. Chapeau!!


Gemeente Tilburg houdt expert-meeting over UMTS

Op donderdag 26 oktober heeft in het gemeentehuis in Tilburg een expertmeeting over UMTS plaatsgevonden. Door zowel gemeente als door het actiecomite waren enkele zeer gerenommeerde sprekers uitgenodigd. Bedoeling was dat aan het einde van de avond de gemeente Tilburg voldoende informatie zou hebben om een standpunt m.b.t. de plaatsing van de masten in te kunnen nemen. Helaas is dat standpunt nog niet van de grond gekomen.23 augustus 2006: Bijeenkomst wethouder Jan Hamming met Stop UMTS Tilburg

N.a.v. de resultaten van het Zwitsers onderzoek wil het Tilburgse College van B&W kijken of het beleid rond UMTS moet worden herzien. Wethouder Hamming van ruimtelijke ordening, waaronder het UMTS-beleid valt, is tezamen met 2 gemeente-ambtenaren, op bezoek geweest bij vertegenwoordigers van het actiecomite.

De wethouder gaf aan criteria te willen vaststellen op basis waarvan beoordeeld kan worden waar wel en waar geen masten geplaatst kunnen worden. Hij wil een voldragen besluit nemen waarbij de gevoelens van de samenleving alsmede juridische aspecten worden meegewogen. Uiteindelijk beslist hierover de Gemeenteraad. Wat de geplande mast in de Blaak betreft deelt de actiegroep aan wethouder Hamming mede dat Wethouder Aarts eerder heeft verzekerd dat de mast in de Blaak er niet meer zou komen. Wethouder Hamming wordt gevraagd om maatregelen te nemen zodat die mast ook zeker niet midden in deze woonwijk zal komen.

Door de actiegroep wordt ook voorgesteld om wanneer het plaatsingsplan van de telecom-providers is ingediend bij de gemeente (die heeft dan 10 dagen om hier op te reageren), meteen de bewoners, die in de buurt wonen van de plande masten te waarschuwen en voorlichtingsmateriaal te sturen.


6 juni 2006: resultaten Zwitsers onderzoek bekend. Conclusies van staatssecretaris Van Geel (Milieu) voorbarig en onterecht.

N.a.v. de resultaten van het langverwachte Zwitserse onderzoek naar de gevolgen van UMTS-straling heeft staatssecretaris Van Geel met een ongekende gretigheid weten te concluderen dat het plaatsen van UMTS-masten geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Dit ondanks het feit dat de betrokken wetenschappers aangeven dat er geen conclusies te trekken zijn wat betreft gezondheidseffecten van blootstelling aan UMTS-straling op lange termijn. Daarnaast zijn er allerlei opmerkingen rond het onderzoek te maken. Om enkele voorbeelden te noemen:
  • De gebruikte UMTS zender is slechts op zo'n 10% van zijn zendcapaciteit benut.
  • Het gebruikte signaal is geen echte replica van een werkelijk UMTS signaal, maar lijkt slechts op zo'n signaal.
Voor de inhoud van het onderzoek en de aanwezige beperkingen verwijzen wij U graag door naar de informatie op www.stopumts.nl.

Het lijkt er dan ook sterk op dat de staatssecretaris naar andere belangen kijkt dan uw en onze gezondheid en blijkbaar ook andere bronnen hanteert dan het Zwitserse onderzoek.

Het actiecomite zal richting de gemeente Tilburg aan ex-wethouder Ruimtelijke ordening Els Aarts en huidig wethouder Jan Hamming de grote zorg uitspreken over de zeer ongenuanceerde uitspraak van de staatssecretaris en met inhoudelijke argumenten komen om UMTS-masten uit de bebouwde kom te (blijven) weren.

Dat Stop UMTS Tilburg niet alleen staat in haar kritiek op de ondoordachte uitspraken van de staatssecretaris blijkt ook uit de gezamenlijke reactie (6-6-2006) van de landelijke GDD-diensten. Zie het volgende citaat:

"Het Zwitserse onderzoek geeft echter niet de garantie dat blootstelling aan UMTS onschadelijk is. Het blijft mogelijk dat in toekomstig onderzoek nadelige gezondheidseffecten van UMTS worden gevonden. Tot op heden zijn er geen gedegen wetenschappelijke onderzoeken gedaan waarin negatieve gezondheidseffecten zijn gevonden."


1 mei 2006: de gemeente Tilburg stuurt een brief aan minister Brinkhorst (Economische zaken) waarin de minister verzocht wordt:

"met klem om de operators van mobiele telefonie te verzoeken geen UMTS zenders in gebruik te nemen totdat afdoende studieresultaten over de gezondheidsrisico's van UMTS bekend zijn.

Daarnaast vragen wij u om - wellicht in samenwerking met de GGD in Noord Brabant - lokaal onderzoek te doen in Tilburg naar de eventuele gezondheidsrisico's van UMTS. Wij hopen dat daarmee de onrust over UMTS weggenomen kan worden."

De brief is ondertekend door burgemeester Vreeman en gemeentesecretaris Derks.


6 april 2006: voorlichtingsbijeenkomst over UMTS in het WillemII-stadion.

Deze avond is speciaal door het actiecomite georganiseerd voor de bewoners van Tilburg (en aanliggende gemeentes). Sprekers waren Prof. Lucas Reijnders van de Universiteit van Amsterdam, mevr. Els Aarts (wethouder Tilburg) en dhr. Bart Huizing van het nationaal Antennebureau. Leest U de terugkoppeling van deze UMTS-bijeenkomst op deze site.


En ook uw aandacht voor het onderzoek naar straling in de Blaak. Ook dit vindt U op deze site.

Verder wil het actiecomitÚ een oproep doen aan alle inwoners van Tilburg en hun vertegenwoordigers in de Raad.

We denken dat het belangrijk is de ontwikkelingen rondom UMTS-antennes in Tilburg nauwlettend te blijven volgen. Het vorige college heeft een aantal goede en belangrijke beleidswijzigingen doorgevoerd. We verwachten van het nieuwe college dat het beleid op alle onderdelen uitgevoerd gaat worden. Om het nieuwe beleid te effectueren is goede co÷rdinatie en afstemming tussen de wethouders die verantwoordelijk zijn voor het UMTS-beleid (Ruimtelijke ordening, milieu, vergunningen en gezondheid), noodzakelijk.. Ook op ambtelijk niveau dient duidelijk te zijn wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid.

De leden van de raad verzoeken we kritisch te blijven volgen of het nieuwe beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, zoals het toepassen van handhaving ten aanzien van het plaatsen van UMTS-zendantennes.

Verder is het van groot belang dat partijen in de raad die ook landelijk zijn vertegenwoordigd, contact gaan opnemen met hun leiders in Den Haag. Er zal op landelijk ( regering) niveau nieuw beleid moeten worden gemaakt dat recht doet aan de gevoelens van zorg onder de bevolking van Tilburg en Nederland. Daarnaast is samenwerking met omliggende gemeenten en alle andere gemeenten in Nederland die ook worstelen met deze problematiek, van essentieel belang om ook langs deze weg druk op Den Haag te kunnen uitoefenen.

 SITE CODE: SQMAVXSupported by CenterALL & Powered by CenterALL & Hosted by SarrCom.com
CenterALL